Informació general:

El partit polític AGRUPACIÓ INDEPENDENT DE RIUDARENES (en endavant A.I.R.), amb NIF:G55270318 i inscrita al Registre de Partits Polítics del Ministeri d’Interior, és la titular del Lloc Web situat en el domini agrupacioindependentriudarenes.cat

A.I.R. desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquest Lloc Web que la present declaració reflecteix la política en matèria de protecció de dades que segueix. Aquesta política s’ha configurat prenent com a referència la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Entre d’altres, el Reglament Europeu (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en tot allò relacionat al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (en endavant LOPD) en tot allò que no contradigui el Reglament Europeu i el Reial Decret 994/1999, de 11 de Juny, que aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal (d’ara endavant Reglament 994/1999).

Recollida de dades de caràcter personal

A.I.R. no recapta voluntàriament dades de caràcter personal dels usuaris d’aquest Lloc Web. Les úniques dades que se sol·liciten dels Usuaris són les que els usuaris faciliten voluntàriament al qüestionari de contacte: nom, informació de contacte com correu electrònic i informació geogràfica.
Aquestes dades facilitades de forma voluntària seran tractades sempre respectant la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Finalitat del tractament de les dades

A.I.R. no recull les dades amb cap altra finalitat que la de respondre les comunicacions que l’usuari iniciï. Tampoc les agrupa en cap base de dades per crear-ne un directori. És possible que de manera puntual es pugui enviar a través del correu electrònic alguna comunicació relacionada amb informació i novetats del domini web i el seu contingut. En el cas d’enviar-se aquesta comunicació l’usuari tindrà el dret de donar-se de baixa fent-ho avinent al correu electrònic: info@agrupacioindependentderiudarenes.cat

Cessió de dades

Les dades de caràcter personal recollides a través d’aquest Lloc Web no seran objecte de cessió a cap altre subjecte ni empresa, en cap cas.

Control de la informació personal

En qualsevol moment l’usuari es pot demanar l’eliminació de les dades que prèviament hagi facilitat a A.I.R. així com la modificació d’alguna d’elles. Per a fer-ho pot comunicar-ho a través del correu electrònic info@agrupacioindependentderiudarenes.cat

A.I.R. es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.